RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Asie > Newsletter

Přesunout kategorii Newsletter do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Newsletter

 

Nový podkategorie Newsletter

 

Newsletter

 

RESAREAS NEWSLETTER

Asijský tým

Září 2013

Vážené kolegyně a kolegové, před více než rokem jsme se sešli na první informační schůzce, na níž byly představeny hlavní cíle projektu RESAREAS (Otevřená síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí), který směřuje především k vytvoření sítě odborníků zabývajících se tematikou mimoevropských oblastí. Metropolitní univerzita Praha (MUP Praha) se stala koordinátorem asijského týmu. Ze zpětné vazby od řady z vás se ukazuje, že se nám příliš nedaří informovat o všech aktivitách, které byly dosud realizovány, za což se vám všem omlouváme. Pevně věříme, že tento RESAREAS Newsletter – Asijský tým přispěje k větší informovanosti o našich aktivitách a k rozvinutí hlubší spolupráce.

Jak jistě víte, jedním z hlavních cílů projektu RESAREAS je vytvořit strukturu otevřené sítě pro dlouhodobou spolupráci ve výzkumu regionu Asie (Klíčová aktivita 01), do které budou zapojeni partneři z nejrůznějších českých (a vybraných zahraničních) institucí. Především by mělo jít o vědecké a akademické pracovníky, kteří se dlouhodobě zabývají teritoriálními studii a moderním politickým vývojem, přednáší, publikují a/nebo realizují vědecké granty v dané problematice.Termín otevřená síť znamená, že našim cílem je zapojit všechny (nebo alespoň většinu) české odborníky, kteří se věnují asijským studiím a mají o spolupráci zájem, tedy i badatele, kteří stojí mimo instituce současné sítě. Jsme si vědomi faktu, že jen odborníků např. na arabský jazyk jsou v ČR desítky a stejně tak i těch, kteří se zabývají např. čínskou literaturou, hinduismem či bezpečnostními riziky v Asii, tudíž vyčerpávající seznam těchto odborníků by jistě zabral několik desítek stránek. Seznam našich partnerů zveřejněných na stránkách projektu (www.resareas.cz) tak může působit velmi skromně. Hlavním důvodem je fakt, že se na něm octli pouze ti, kteří se ke spolupráci na utváření sítě přihlásili a podíleli na řešení projektu, který se soustředí především (nikoli výlučně) na současnost a politiku. Chceme ale zdůraznit, že vítáme a vážíme si každého, kdo měl, má nebo bude mít zájem se na našem projektu podílet, stejně tak i udržovat kontakty po jeho skončení.

Přehled dosavadních aktivit

Jedním z nejhmatatelnějším výsledků asijského týmu v projektu RESAREAS bylo speciální číslo časopisu Mezinárodní politika věnované Asii (11/2012). K dalším patřily metodologické listy -přehledy asijských zemí, na kterých se podílela řada členů externího týmu (dostupné na http://www.resareas.cz/dokumenty-jednotlivych-zemi-asie.aspx), několik konferencí, seminářů a dalších aktivit. Jejich detailnější přehled naleznete dále v textu.

1) V rámci projektu bylo vytvořeno interaktivní prostředí pro vzájemnou výměnu informací a prezentaci výsledků z vědy a výzkumu (VaV) formou interaktivní platformy (Klíčová aktivita 02), která se skládá z veřejné a neveřejné části. Tato interaktivní platforma vytvořená partnerem CC Novasoft funguje na adrese www.resareas.cz. Její veřejná část seznamuje odbornou veřejnost a subjekty podnikající v mimoevropských oblastech (MEO) se základními informacemi o cílech projektu, jeho realizaci a výsledcích. Můžete zde průběžně sledovat všechny aktivity projektu bez omezení, avšak pro vstup do vnitřní části je nutné provést povinnou registraci. Díky ní pak můžete podrobněji sledovat průběh projektu, komunikovat s členy manažerského týmu, či využívat dalších služeb (např. vstup do odborných databází). Zároveň budete pravidelně emailem informováni (na email uvedený při registraci) o akcích a činnosti projektových týmů, o něž máte zájem.

V neveřejné části byla vytvořena komunikační platforma pro vzájemnou výměnu VaV informací mezi jednotlivými týmy projektu, dále platforma pro přímou komunikaci (virtuální workshopy, zasedání výzkumných týmů, personální komunikace), místo pro dokumenty projektu, zprávy, rozpočet, harmonogram atd. Dále bylo přes komunikační platformu zpřístupněno i vyhledávací internetové rozhraní, tzv. Jednotná informační brána, která umožňuje propojení všech časopiseckých databází a získání rychlých rešerší k jednotlivým odborným tématům.

2) V rámci projektu byl zrealizován nákup světových databází vybraných odborných časopisů, které jsou nabízeny v databázích MUSE, Sage a Routledge. Tyto databáze je však možné používat jen v síti Univerzity Hradec Králové (UHK), nicméně na požádání je možné nechat si zaslat konkrétní články ve formátu PDF. V případě zájmu se prosím obraťte na Kontaktní místo projektu (http://www.resareas.cz/kategorie/kontaktni-misto.aspx).

3) Za přínos projektu lze považovat i vytvoření profesionálních oborových slovníků audiokonverze (Klíčová aktivita 03), kdy s přispěním asijského týmu vznikl i specializovaný slovník pro asijská studia. Firma CC Novasoft vytvořila diktovací program (čtený text se automaticky přepisuje do počítače), který zahrnuje odborné výrazy, zeměpisné pojmy i osobní jména z neevropských oblastí, aby oproti „obecným“ verzím docházelo k méně zkomoleninám a nepřesnostem. Školení pro interní členy týmu proběhne v budově MUP Praha ve Strašnicích (Dubečská 900/10, Praha 10) v průběhu října 2013. Pro zájemce z řad externího asijského týmu lze školení zorganizovat po dohodě, neváhejte nás proto kontaktovat.

4) V rámci podpory vzájemných odborných stáží (Klíčová aktivita 05) jsme realizovali několik stáží, zatím pouze členů interního týmu. Cílem této aktivity bylo a je prozkoumat možnosti budoucí odborné spolupráce, a to jak pokud jde o přenášení výsledků VaV do praxe (stáž v nakladatelství Epocha: požadavky na čtivost textu, význam elektronických knih, stav knižního trhu aj.), tak na akademických pracovištích (stáže na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity a Orientálním ústavu AV ČR).

5) V rámci vytváření sítě pro dlouhodobou spolupráci ve výzkumu mimoevropských regionů (Klíčová aktivita 06) se podařilo navázat neformální spolupráci s řadou předních vědeckých institucí a badatelů v Asii, např. v Singapuru s National University of Singapore a s ISEAS (Institute of South East Asia Studies), na Taiwanu s National Jiao Tung University, v Indonésii s Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Indonesie; či v Indii s University of Bangalore. Akademici z kontaktovaných institucí se také následně zúčastnili mezinárodních workshopů a konferencí asijského týmu (viz níže) realizovaných v průběhu akademického roku 2012/2013. Další zahraniční stáže, které proběhly během léta 2013, značně rozšířily okruh zahraničních pracovišť zapojených do projektu, a to např. o instituce z Japonska (Daito Bunta University, Tokio; Deutsches Institut für Japanstudien, Tokio; Gunma Prefectural Women’s University, Kaminote), z Hongkongu: The University of Hong Kong; Thajska (Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine -IRASEC); z Vietnamu: National Economics University Hanoi, University of Economics Ho Chi Minh City; Ecole Francais d´Extreme Orient (EFEO) či z Malajsie (University of Malaya, Kuala Lumpur; Universiti Sains Malaysia (University of Science Malaysia, School of Social Sciences, Georgetown; Universiti Utara Malaysia College of Law, Government and International Studies (COLGIS ), Sintok, Perlis. Věříme, že i tentokrát se odborníci z těchto institucí zúčastní konferencí a workshopů pořádaných asijským týmem na podzim a v zimě 2013/2014.

6) Během projektu byl vypracován metodický manuál pro výuku asijských studií (Klíčová aktivita 08) a dvě metodologické příručky. Jedna se týká tématu "Jak napsat diplomovou práci v oblasti asijských studií", druhá je na téma "Mezinárodní organizace v Asii se zaměřením na Společenství nezávislých států". V rámci této aktivity bylo dále inovováno 10 našich předmětů tak, aby lépe připravily absolventy na požadavky v praxi.

7) Další z aktivit projektu byla soutěž studentských prací v oblasti asijských studií (Klíčová aktivita 12), která proběhla na půdě MUP Praha dne 23.5.2013. Přihlášené práce prošly po recenzním řízení do druhého kola, kde je autoři prezentovali před pětičlennou odbornou porotou a odpovídali na otázky oponentů a členů odborné poroty. Odborná komise ve složení Mgr. David Uher, Ph.D. (předseda), doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc., PhDr. Iva Klinderová, CSc., Mgr. Petra Slavíčková, Ph.D. a PhDr. Petra Müllerová, Ph.D. nakonec po dlouhém váhání vybrala tři nejlepší studentské práce: 1. místo - Pavel Laube (práce na téma Region Střední Asie a jeho význam v kontextu energetické bezpečnosti), 2. místo - Lada Homutová (práce na téma Development and Changes of the Communist Party of Vietnam), 3. místo - Kamil Beneš (práce na téma Internetová propaganda a cenzura v ČLR). Vítězové postoupili do celostátního kola vítězů, kde se utkají s vítězi v celostátních soutěžích africká studia, latinskoamerická studia, rozvojová studia a mezinárodní vztahy. Tato soutěž proběhne v říjnu 2013. Všechny Vás srdečně zveme, bližší informace a termíny najdete na www.resareas.cz. Vítězné práce jsou ke stažení na portálu resareas.cz.

8) V neposlední řadě jsme v rámci projektu zrealizovali řadu seminářů, workshopů a konferencí, a to jak národních, tak i mezinárodních (Klíčová aktivita 09 a 11), z nichž bychom zde chtěli upozornit na ty nejdůležitější, které se těšily největšímu zájmu odborníků a odborné veřejnosti (kompletní přehled akcí je opět na portálu resareas.cz):

• Dne 9.11.2012 se na MUP Praha uskutečnila 4. pražská konference o jihovýchodní Asii věnovaná problematice Jihočínského moře nazvaná South China Sea: Mare Nostrum Sinense? O konferenci byl velký zájem jak mezi řečníky, tak mezi posluchači. Konference se zúčastnili nejen akademičtí pracovníci, ale i studenti z Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké školy ekonomické v Praze, Metropolitní univerzity Praha atd., ale i představitelé malajsijské, vietnamské a filipínské ambasády. Podle ohlasů z obou stran šlo o velmi přínosné setkání na aktuální téma, jemuž je v českém akademickém prostředí věnována menší pozornost, než si svým globálním významem zaslouží.

• S konferencí byl tematicky i personálně propojen první z řady čtyř mezinárodních seminářů, nazvaný Issues of Regional Security in Asia, který se zaměřoval na bezpečnostní tematiku především v oblasti jihovýchodní Asie, přičemž se dotkl témat jako vietnamský organizovaný zločin ve Střední Evropě, deforestace v Indonésii nebo islámský radikalismus v regionu.

• Dne 30.11.2012 se na MUP Praha konal mezinárodní seminář s názvem Maritime and Overland Trade Routes in Asia, který se týkal propojenosti, obchodních a dopravních cest v Asii. Zúčastnili se jej akademici z univerzit v USA, Singapuru a České republiky.19. dubna 2013 pak asijský tým MUP uspořádal na domácí půdě (a to doslova) třetí z řady specializovaných seminářů, tentokrát zaměřený na téma Political Instability in Southeast Asia. Referáty byly věnovány otázkám národní bezpečnosti (např. dopady politické transformace v Myanmě), mezistátních konfliktů (thajsko-kambodžské hraniční spory) či domácímu politickému vývoj (Vietnam.) Výstupy z tohoto semináře ve formě metodické příručky nyní editorsky připravuje do tisku Tomáš Petrů.

• Z národních konferencí přitáhla velkou pozornost konference s názvem Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady, která proběhla 10.5.2013 jako 8. výroční konference Centra pro studium Blízkého východu MUP Praha. Konference byla rozdělena do tří tematických bloků, z nichž první se zabýval politickým islámem, druhý geopolitickými implikacemi pro USA, EU, Izrael a Turecko a třetí vybranými regionálními případovým studiemi.

• Další národní konference se konala 16.5.2013 a nesla název Rostoucí hospodářský potenciál regionu Střední Asie - exportní příležitosti pro ČR? Zabývala se proměnami regionu Střední Asie a bilancí českého zahraničního obchodu s těmito zeměmi. Řečníci pocházeli jak z akademické obce, tak i ze státního sektoru nebo ze soukromé sféry, která má přirozeně stále větší zájem s velmi bohatým regionem Střední Asie aktivně obchodovat.

Z aktuálně chystaných akcí bychom vás rádi pozvali na mezinárodní konferenci s názvem Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties, která se uskuteční 8.11.2013 na MUP Praha, a. seminář s názvem Asia from the Perspective of Arts and Humanities o den dříve. V obou případech se lze těšit na zajímavá a originální témata. Srdečně vás všechny zveme. Program i možnosti přihlášení naleznete buď na portálu www.resareas.cz nebo na stránkách MUP Praha (www.mup.cz). Na závěr nám dovolte poděkovat vám za přízeň, zájem i přispění k realizaci cílů projektu RESAREAS a doufáme, že s vámi brzy setkáme na dalších seminářích, konferencích či přednáškách.

Za asijský tým RESAREAS

Petra Andělová