RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden
Latinská Amerika > Newsletter_LA

Přesunout kategorii Newsletter_LA do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Newsletter_LA

 

Nový podkategorie Newsletter_LA

 

Newsletter_LA

 

RESEAREAS NEWSLETTER

Latinskoamerická studia


Říjen 2013


Vážené kolegyně a kolegové,
Před necelým rokem jsme se sešli na první informační schůzce, kde jsme představili hlavní cíle projektu RESAREAS, který směřuje mj. k vytvoření české a mezinárodní sítě latinoamerikanistů. Pevně věříme, že tento RESEAREAS Newsletter – Latinskoamerická studia, přispěje k větší informovanosti a rozvinutí hlubší spolupráce.


Klíčová aktivita 01
Síť pro dlouhodobou spolupráci ve výzkumu mimoevropských regionů.
Hlavním cílem aktivity je vytvořit strukturu otevřené sítě pro dlouhodobou spolupráci ve výzkumu Latinské Ameriky, do které budou zapojeni všichni partneři projektu a další jednotlivci z nejrůznějších českých (a později zahraničních) institucí. Především jde o vědecké a akademické pracovníky, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou Latinské Ameriky, přednáší, publikují, realizují vědecké granty v dané problematice.
Termín otevřená síť znamená, že našim cílem je zapojit všechny (nebo alespoň většinu) české odborníky, kteří se věnují latinskoamerickým studiím, tedy i badatele, které stojí mimo instituce současné sítě. V průběhu roku 2012 se podařilo vybudovat databázi, která obsahuje kontakty na více jak 20 aktivních českých latinoamerikanistů.
V rámci této aktivity se členové latinskoamerického týmu podíleli na obsahu speciálního čísla Mezinárodní politiky věnovaného Latinské Americe (9/2012).


Klíčová aktivita 02
Síť spolupráce ve vytváření interaktivního prostředí pro bezprostřední výměnu VaV informací a prezentaci výsledků VaV formou elektronických časopisů a databází.
Hlavním cílem této aktivity bylo vytvoření interaktivního prostředí pro vzájemnou výměnu VaV informací a prezentaci výsledků VaV formou interaktivních platforem, které se skládá z veřejné a neveřejné části. Tato interaktivní platforma vytvořená partnerem Novasoft CC funguje na adrese www.resareas.cz. Veřejná část platformy seznamuje odbornou veřejnost a subjekty podnikající v MEO se základními informacemi o cílech projektu, realizaci a výsledcích. Na této internetové adrese můžete průběžně sledovat všechny aktivity projektu bez omezení, pro vstup do vnitřní části je nutné provést povinnou registraci, díky které můžete pak podrobněji sledovat průběh projektu, komunikovat s členy manažerského týmu a využívat některých dalších služeb (např. vstup do databází), které se zabezpečují prostřednictvím aplikací či pracovnic kontaktního místa.
V neveřejné části byla vytvořena komunikační platforma v rámci týmů VaV (viz KA1) pro vzájemnou výměnu VaV informací, dále platforma pro přímou komunikaci (virtuální workshopy, zasedání výzkumných týmů, personální komunikace), místo pro dokumenty projektu, zprávy, rozpočet, harmonogram atd. V rámci databází bude vytvořena i sekce nejlepších studentských diplomových prací (v návaznosti pak práce přihlášené do soutěže).
V rámci této aktivity byl realizován nákup světových databází odborných časopisů, včetně prakticky všech iberoamerikanistických časopisů, které jsou nabízeny v databázích MUSE, Sage a Routledge. Tyto databáze je však možné používat jen v síti UHK, nicméně na požádání je možné poslat konkrétní články ve formátu pdf přes Kontaktní místo. Dále bylo přes komunikační platformu zpřístupněno vyhledávací internetové rozhraní Jednotná informační brána, která umožňuje propojení všech časopiseckých databází a získání rychlých rešerší k jednotlivým odborným tématům.


Klíčová aktivita 03
Interaktivní vytváření profesionálních oborových slovníků audiokonverze pro Afriku, Asii, Latinskou Ameriku, rozvojová studia a mezinárodní vztahy
V rámci této aktivity softwarová firma Novasoft vytvořila diktovací program (čtený text se automaticky přepisuje do počítače) se specializovaným slovníkem pro latinskoamerická studia. V průběhu května a června proběhla na FF UHK školení na seznámení s tímto produktem a na používání tohoto softwaru, na který byli všichni členové latinskoamerického týmu pozváni.


Klíčová aktivita 04
Vytvoření kontaktního místa
Z prostředků RESAREAS bylo na FF UHK vybudováno Kontaktní místo, které jednou týdně poskytuje přímé odborné konzultace a v průběhu týdne podává informace a služby (vstupy do databází) formou emailové korespondence.


Klíčová aktivita 05
Podpora vzájemných odborných stáží
Hlavním cílem této aktivity je vytvoření sítě odborných stáží v ČR mezi jednotlivými partnery v rámci partnerských a dalších vědeckovýzkumných institucí, které se zabývají problematikou Latinské Ameriky. Obvykle se jedná o jednoměsíční pobyty na VaV ústavech, na univerzitách, v soukromém a neziskovém sektoru. V rámci této aktivity se studenti a odborní pracovníci latinskoamerických studií průběžně účastní odborných stáží na českých pracovištích, kde je možné rozvíjet latinskoamerická studia či studovat latinskoamerickou problematiku (ÚMV, VŠE, MZV ČR, FF UK, MU, atd.)


Klíčová aktivita 06
Síť pro dlouhodobou spolupráci ve výzkumu mimoevropských regionů
Hlavním cílem této aktivity je vytvoření VaV sítě spolupráce s minimálně se dvěma až třemi zahraničními institucemi v Evropě, Africe a USA podílejícími se na výuce a výzkumu v oblasti latinskoamerických studií. V uplynulém období byly realizovány dva zahraniční pobyty členů latinskoamerického týmu (Chile, Bolívie). Neformální spolupráce byla navázána se následujícími odbornými institucemi: (Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX), Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Universidad Católica „San Pablo“, Fundación de Xavier Albó, Universidad
Autónoma del Beni, Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS), Universidad Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad del Desarrollo de Chile). Zahraniční pobyty jsou čerpány v pouze v rámci partnerských pracovišť (UHK, Afrika+Latinská Amerika, ÚMV/UP- Mezinárodní vztahy, FORS/UP – Rozvojová studia, MUP – asijská studia).


Klíčová aktivita 07
Síť spolupráce ve školení akademických pracovníků a studentů v dalším stupni vzdělávání a veřejná prezentace společných výsledků VaV
V této aktivitě probíhá vytvoření sítě spolupráce ve školení akademických a odborných pracovníků a studentů v PhD. v metodologii výzkumu a aplikace obecných teoretických konceptů při zkoumání latinskoamerických zemí. Průběžně jsou organizovány centralizované metodologické semináře zaměřené na metody a metodologie výzkumu MEO a Latinské Ameriky (především možnosti aplikace kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu, komparativní metody, případových studií, atd.).
Dále v této KA probíhá aplikace teorií a teoretických konceptů ve výzkumu Latinské Ameriky (teorie modernizace, teorie centra a periferie, teorie nedemokratických režimů, tranzice a demokratizace, atd.), cílené bádání v jednotlivých tématech výzkumu a hledání nových cest výzkumu. Pro studenty PhD. programů byl připraven nový předmět vědecké propedeutiky zaměřený na výše uvedené dovednosti a kompetence.


Klíčová aktivita 08
Síť spolupráce v oboustranném přenášení poznatků z praxe do VaV/Výuky a naopak
V rámci této aktivity proběhl v květnu 2012 pracovní seminář, na kterém se setkali přední čeští akademičtí pracovníci, kteří představili koncepci výuky latinskoamerických studií/předmětů na jejich vysokých školách. Zastoupeny byly prakticky všechny české univerzity, kde se vyučuje obor latinskoamerická studia (FF UHK), či dílčí předměty v rámci jiných programů zaměřené na mimoevropská areálová studia (antropologie, historie, ekonomie, zemědělství, atd. UK, VŠE, MU, OU, UP, ZČU). V návaznosti na tento seminář byl zpracován manuál „Koncepce výuky latinskoamerických studií v České republice a zahraničí“, který by se měl stát součástí odborné diskuse latinskoamerického týmu.
Dále součástí této klíčové aktivity je zabezpečení výuky pěti nových předmětů (Metodologie výzkumu MEO, Mezinárodní organizace MEO, Řešení konfliktů v MEO, kulturní antropologie MEO, metodologie výzkumu politických institucí MEO), jejichž výuka byla většinou zahájena v tomto letním semestru na FF UHK a FF/PřF UP. Současně probíhá inovace dalších iberoamerikanistických předmětů v magisterském a doktorském studijním programu na FF UHK.
V rámci latinskoamerického týmu byla zpracována teoreticko-metodologická příručka: Populismus jako politická a mocenská strategie. Aneb co je a co není populismus (nejenom) v Latinské Americe (autor Radek Buben, FF UK, Praha).


Klíčová aktivita 09
Organizace seminářů českých a zahraničních odborníků v oboru mimoevropských areálů
Latinskoamerický tým v rámci projektu zabezpečil celkem čtyři odborné semináře, všechny s mezinárodní účastí. Tyto semináře se konaly v průběhu letního semestru
akademického roku 2012/2013. Oborově pokrývaly tyto semináře následující témata: Problémy demokracie v Bolívii, Ekvádoru a Peru (8. 4.), Stranický systém Ekvádoru, Politická situace v Bolívii, Politické strany v Peru (9. 4.), Politický systém, politika a společnost v Nikaraguy (16. 4.) a Integrace a spolupráce v Latinské Americe (7. 5.). K zahraničním vyučujícím, kteří tyto semináře vedly, náleží přední latinskoameričtí politologové, jako Simón Pachana (FLACSO, Ekvádor) a Denís Rojas (UNAN-León, Nikaragua). V rámci latinskoamerického týmu byly zpracovány dva metodické listy vycházející z odborných seminářů organizovaných v rámci projektu: „La cooperación internacional al desarrollo, cambios globales y su impacto en Centroamérica” (autor: prof. Denís Rojsan, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Nikaragua) a „Nationalization of Parties and Party Systems in Latin America: Concept, Measurement and Recent Development in the Region” (autor: Tomáš Došek, Universidad de Salamanca, Španělsko).


Klíčová aktivita 10
Síť spolupráce pro tvorbu výukových modulů pro výuku sociálních a politických reálií MEO na vyšších odborných školách se zaměřením na cestovní ruch
Tato klíčová aktivita se latinskoamerického týmu týká jen okrajově, v podstatě se jedná o odbornou a konzultační činnost s hradeckou VOŠ cestovního ruchu, zpětnou vazbu při zpracování jejich metodologických manuálů a účast některých členů latinskoamerického týmu s ad hoc přednáškami na celostátním semináři pedagogů VOŠ, který za účasti Karla Kouby a Pavlíny Springerové proběhl v říjnu, a ve výuce.


Klíčová aktivita 11
Organizace národních a mezinárodních konferencí za účasti českých a zahraničních odborníků v oboru mimoevropských areálů
V rámci této klíčové aktivity se latinskoamerický tým zavázal uspořádat dvě mezinárodní konference a jednu národní konferenci. 6. 5. 2013 se uskutečnila konference na téma Vztahy mezi Latinskou Amerikou a EU. V říjnu 2013 byly v rámci latinskoamerického týmu organizovány dvě kobference předních zahraničních odborníků. Ve dnech 17.- 18. 10. Proběhla konference pod názvem „Stav demokracie v Latinské Americe“, kde byl hlavní key note speaker prof. David Altman (Pontificia Universidad Católica de Chile). Prof. Altman patří k předním světovým odborníkům v oboru politických institucí a demokratizace v Latinské Americe. Ve dnech 24. – 25. 10. se uskutečnila konference „Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe“, jejíž hlavním key note speakerem byl prof. Flavia Freidenberg (Universidad de Salamanca, Španělsko), přední světová odbornice na danou problematiku.


Klíčová aktivita 12
Síť spolupráce na podporu celonárodních studentských soutěží a studentů PhD. a mladých akademických pracovníků do 35 let.
V rámci sítě spolupráce latinskoamerická sekce katedry politologie zabezpečuje přípravu celostátní soutěže o latinskoamerické práce studentů Mgr. a PhD. Termín přihlášek a podmínky soutěže byly uveřejněny na www.resareas.cz. Celostátní kolo proběhlo v posledním květnovém týdnu. Vítězové postoupili do celostátního kola vítězů, kde se utkali s vítězi v celostátních soutěžích africká studia, asijská studia, rozvojová studia a mezinárodní vztahy. Tato celostátní soutěž proběhla v září 2013.