RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden
Rozvojová studia > Newsletter_RS

Přesunout kategorii Newsletter_RS do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Newsletter_RS

 

Nový podkategorie Newsletter_RS

 

Newsletter_RS

 

RESEAREAS NEWSLETTER

Rozvojová studia


Vážené kolegyně a kolegové,
zasíláme Vám základní přehled o všech realizovaných a plánovaných aktivitách v rámci projektu RESAREAS.

Klíčová aktivita 01
Síť pro dlouhodobou spolupráci ve výzkumu mimoevropských regionů
Hlavním cílem aktivity je vytvořit strukturu otevřené sítě pro dlouhodobou spolupráci ve výzkumu mimoevropských oblastí, do které budou zapojeni všichni partneři projektu a další jednotlivci z nejrůznějších českých (a později zahraničních) institucí. Především by mělo jít o vědecké a akademické pracovníky, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou mimoevropských oblastí, přednáší, publikují, realizují vědecké granty v dané problematice.
Tým pro rozvojová studia byl průběžně informován o akcích prostřednictvím mailing listu. Dne 3.prosince se uskuteční další schůzka týmu.
Dne 9.ledna se uskuteční závěrečný workshop, na kterém budou prezentovány dosavadní výsledky práce a diskutovány možná spolupráce do budoucna.


Klíčová aktivita 02
Síť spolupráce ve vytváření interaktivního prostředí pro bezprostřední výměnu VaV (= věda a výzkum) informací a prezentaci výsledků VaV formou elektronických časopisů a databází
Hlavním cílem této aktivity bylo vytvoření interaktivního prostředí pro vzájemnou výměnu VaV informací a prezentaci výsledků VaV formou interaktivních platforem, které se skládá z veřejné a neveřejné části. Tato interaktivní platforma vytvořená partnerem Novasoft CC funguje na adrese www.resareas.cz. Veřejná část platformy seznamuje odbornou veřejnost a subjekty podnikající v mimoevropských oblastech se základními informacemi o cílech projektu, realizaci a výsledcích. Na této internetové adrese můžete průběžně sledovat všechny aktivity projektu bez omezení, pro vstup do vnitřní části je nutné provést povinnou registraci, díky které můžete pak podrobněji sledovat průběh projektu, komunikovat s členy manažerského týmu a využívat některých dalších služeb (např. vstup do databází), které se zabezpečují prostřednictvím aplikací či pracovnic kontaktního místa.
V neveřejné části byla vytvořena komunikační platforma v rámci týmů VaV (viz Klíčová aktivita 01) pro vzájemnou výměnu VaV informací, dále platforma pro přímou
komunikaci (virtuální workshopy, zasedání výzkumných týmů, personální komunikace), místo pro dokumenty projektu, zprávy, rozpočet, harmonogram atd. V rámci databází bude vytvořena i sekce nejlepších studentských diplomových prací (v návaznosti pak práce přihlášené do soutěže).
V rámci této aktivity byl realizován nákup světových databází odborných časopisů, které jsou nabízeny v databázích MUSE, Sage a Rutledge. Tyto databáze je však možné používat jen v síti Univerzity Hradec Králové (UHK), nicméně na požádání je možné poslat konkrétní články ve formátu pdf přes Kontaktní místo. Dále bylo přes komunikační platformu zpřístupněno vyhledávací internetové rozhraní Jednotná informační brána, která umožňuje propojení všech časopiseckých databází a získání rychlých rešerší k jednotlivým odborným tématům.


Klíčová aktivita 03
Interaktivní vytváření profesionálních oborových slovníků audiokonverze pro Afriku, Asii, Latinskou Ameriku, rozvojová studia a mezinárodní vztahy
V rámci této aktivity softwarová firma Novasoft vytvořila diktovací program (čtený text se automaticky přepisuje do počítače) se specializovaným slovníkem pro rozvojová studia. Dne 12.září 2013 se uskutečnilo školení, na kterém byli zaměstnanci FoRS seznámeni s fungováním softweru audiokonverzních slovníků. Tento software je nyní k dispozici na pracovišti FoRS.


Klíčová aktivita 04
Vytvoření kontaktního místa
Z prostředků RESAREAS bylo na FF UHK vybudováno Kontaktní místo, které jednou týdně poskytuje přímé odborné konzultace a v průběhu týdne podává informace a služby (vstupy do databází) formou emailové korespondence.


Klíčová aktivita 05
Podpora vzájemných odborných stáží
Hlavním cílem této aktivity je vytvoření sítě odborných stáží v ČR mezi jednotlivými partnery v rámci partnerských a dalších vědeckovýzkumných institucí, které se zabývají problematikou mimoevropských oblastí. Obvykle se jedná o jednoměsíční pobyty na VaV ústavech, na univerzitách, v soukromém a neziskovém sektoru. V rámci této aktivity se studenti a odborní pracovníci průběžně účastní odborných stáží na českých pracovištích, kde je možné rozvíjet rozvojová studia. (ÚMV, Orientální ústav ČAV, MZV ČR, FF UK, MU, africká velvyslanectví v Praze, atd.). FoRS již realizoval několik stáží, a to stáž Martina Černého v organizaci Glopolis, stáž Terezy Čajkové (ADRA) v organizaci Glopolis, stáž Květy Štěpánové (FoRS) v organizaci Člověk v tísni, stáž Adély Chlumecké v organizaci Wontanara, stáž Lenky Prasličákové v organizaci SADBA, Stáž Kateřiny Štěpničkové (ARPOK) v Respect Publishing.


Klíčová aktivita 06
Síť pro dlouhodobou spolupráci ve výzkumu mimoevropských regionů
Hlavním cílem této aktivity je vytvoření VaV sítě spolupráce. Postupně je navazována spolupráce se zahraničními institucemi zabývajícími se rozvojovou problematikou. V rámci této klíčové aktivity byla uskutečněna stáž Martiny Kollerové z organizace ADRA na Slovensku (Trénink efektivní rozvojové spolupráce – Trnava), stáž Markéty Lančové z organizace ADRA v Thajsku na téma lidská práva, demokratizace a
dopady zahraniční pomoci na místní komunity v barmské pohraniční oblasti Thajska, stáž Adély Stiborové z FoRS v Etiopii (seznámení s projekty rozvojové spolupráce a sběr kontaktů pro potřeby sítě). Během podzimu se ještě uskuteční dvě zahraniční stáže, a to stáž Jany Škubalové (Diakonie ČCE) v Etiopii a stáž Kataríny Šrámkové (FoRS) v organizaci CONCORD - evropské konfederaci nevládních neziskových organizací zabývajících se rozvojovou spoluprací.
V rámci projektu RESAREAS byla také umožněna účast několika osob na mezinárodních konferencích, a to: účast Inky Píbilové na konferenci Evropské evaluační společnosti, EES 2012, účast Jany Miléřové na konferenci „European Consultation on the CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE), účast Tomáše Tožičky (EDUCON) na akci World Social Forum, účast Petra Lebedy (Glopolis) na Global Forum on Development, OECD. Na podzim tohoto roku bude ještě podpořena účast Petra Lebedy na konferenci k tématu post-MDGs pořádanou OSN v rámci Generálního shromáždění OSN v New Yorku, kde bude také členem oficiální české vládní delegace, a účast Jana Mrkvičky (Člověk v tísni) a Lucie Juřikové (INEX-SDA) na konferenci Evropské rozvojové dny v Bruselu.


Klíčová aktivita 07
Síť spolupráce ve školení akademických pracovníků a studentů v dalším stupni vzdělávání a veřejná prezentace společných výsledků VaV
V této aktivitě probíhá vytvoření sítě spolupráce ve školení akademických a odborných pracovníků a studentů v PhD. v metodologii výzkumu a aplikace obecných teoretických konceptů při zkoumání afrických zemí. Průběžně jsou organizovány centralizované metodologické semináře zaměřené na metody a metodologie výzkumu mimoevropských oblastí a Afriky (především možnosti aplikace kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu, komparativní metody, případových studií, atd.).


Klíčová aktivita 08
Síť spolupráce v oboustranném přenášení poznatků z praxe do VaV/Výuky a naopak
V rámci této klíčové aktivity se uskutečnil workshop o spolupráci mezi NNO, privátním a akademickým sektorem (listopad 2012). Na podzim letošního roku (3.prosince 2013) se uskuteční další workshop, který se bude zabývat především spoluprací mezi akademickým a neziskovým sektorem v oblasti rozvojových studií (vzájemná spolupráce při zadávání témat diplomových prací, využívání pracovníků nevládních neziskových organizací ve výuce, zlepšení kontaktu absolventů s praxí na akademické půdě).
V rámci této klíčové aktivity byla také zpracována Studie o potřebách, limitech a příležitostech pro spolupráci mezi vědou a výzkumem a soukromým a neziskovým sektorem. Během podzimu budou také dopracovány dvě publikace, které se zabývající rolí rozvojové spolupráce a českých rozvojových nevládních neziskových organizací v měnícím se světě a tématem post-MDGs (nastavení nového rozvojového diskurzu po roce 2015, kdy by mělo dojít ke splnění rozvojových cílů tisíciletí).


Klíčová aktivita 09
Organizace seminářů českých a zahraničních odborníků v oboru mimoevropských oblastí
V rámci této klíčové aktivity se uskutečnily již dva semináře. Seminář „How can economic growth work for development of developing countries: Seminar on Financing of Sustainable Development Projects and Role of Non-governmental
Organisations and Business Actors“ (duben 2013), na kterém vystoupil pan Roland Waeyeart z organizace Ex-change, která se zabývá vysíláním expertů – dobrovolníků do rozvojových zemí. Ti zde poskytují bezplatný poradenský servis a pomohli tak k nastartování obchodu mnoha začínajícím podnikatelům. Na semináři dále vystoupil pan Jan Rixen, generální ředitel organizace EDFI (Association of European Development Finance Institutions), kterou tvoří 15 bilaterálních finančních institucí působících v rozvojových zemích, které se zaměřují na rozvoj podnikání.
V květnu 2013 se uskutečnil seminář Česká rozvojová spolupráce na křižovatce, na kterém bylo diskutováno mnoho zajímavých témat, jako je role české rozvojové spolupráce ve světě, role nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci či role genderu v rozvojové spolupráci.


Klíčová aktivita 10
Síť spolupráce pro tvorbu výukových modulů pro výuku sociálních a politických reálií mimoevropských oblastí na vyšších odborných školách se zaměřením na cestovní ruch
Tato klíčová aktivita se týká odborné a konzultační činnosti s hradeckou VOŠ cestovního ruchu, spolupráce při zpracování jejich metodologických manuálů a účast některých členů týmu rozvojová studia ve VOŠ výuce.


Klíčová aktivita 11
Organizace národních a mezinárodních konferencí za účasti českých a zahraničních odborníků v oboru mimoevropských areálů
V rámci této aktivity proběhla národní konference Rozvojový den FoRS, která se zabývala otázkami souvisejícími s udržitelností rozvojových projektů, souvislostmi mezi praxí rozvojové spolupráce, globálním rozvojovým vzděláváním a ovlivňováním politik, finanční stabilitou v souvislosti s nezávislostí organizací či spoluprací s privátním sektorem.
Dne 11. října 2013 se v Olomouci uskutečnila mezinárodní konference Humanitární kongres. Tématem letošního humanitárního kongresu byla: „Nezávislost v ohrožení?“. Odborníci z České republiky i ze zahraničí vystoupili v jednotlivých panelových diskuzích s odborným i obecným zaměřením a podělili se o své praktické i teoretické zkušenosti na poli humanitární pomoci. Diskuze zahrnovala např. témata: Odolnost (resilience) – nové paradigma nebo staré téma v novém hávu?, Sýrie – humanitární pomoc v ozbrojeném konfliktu, Nové technologie, Vývoj humanitární pomoci v evropském kontextu, „Český panel“, Okamžité vs. pomalu se rozvíjející katastrofy atd. Cílem druhého humanitárního kongresu bylo zvýšit povědomí v oblasti humanitární pomoci zejména u studentů, pracovníků z oblasti humanitární a rozvojové oblasti a široké veřejnosti. Více informací na http://www.humanitarnikongres.cz/.
Veškeré zprávy z uskutečněných zahraničních a tuzemských stáží, zápisy ze seminářů, workshopů a konferencí naleznete na webu FoRS v sekci Projekty 2013 - zde.